Обработване на лични данни

Онлайн УВЕДОМЛЕНИЕ за ПОВЕРИТЕЛНОСТ на „РОКА БЪЛГАРИЯ” АД

Ние, „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 837066162, гр. Каспичан 9930, ул. „Мадарски конник“ № 48, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защитата на данните (Общия регламент, Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни, се ангажираме да осигурим съответствие със законодателството на ЕС и Р.България по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата, чиито лични данни ние обработваме, предвид което Ви предоставяме настоящата информация (моля вижте приложения файл)